LIST OTWARTY STAREGO DEEJAYA DO PREZYDENTA POLSKIPOSŁUCHAJ:
https://soundcloud.com/yahudeejay/dj-do-prezydenta
16 czerwiec 2016

LIST OTWARTY DEEJAYA DO PREZYDENTA POLSKI- przesłany także do wiadomości, zajęcia stanowiska, pomocy w realizacji idei:

*NSZZ Solidarność
*Minister Kultury
*Premier RP
*IPN
--------------------------------------
Szanowny Panie Prezydencie :-)))))


Jestem deejayem pionierem, który we wczesnych latach ’70 i potem budował siłę i potęgę polskich dyskotek i deejayów.

Z racji mej aktualnej pracy historyka światowych dyskotek i deejayów – spisującego to wszystko w gigantycznych eKsiążkach - chcę Panu zwrócić uwagę i poprosić o przyznanie stosownych odznaczeń państwowych kilku deejayom zagranicznym - głównie tym z legendarnego Radio Luxemburg 208.

Moim zdaniem praca tych deejayów (pewnie częściowo nieświadomie) – ale jednak(!) – przyczyniła się do dużej zmiany myślenia / poglądów wielu młodych Polaków w tamtych czasach. Ci deejaye rozkochiwali polską młodzież w pop kulturze i muzyce płynącej z tzw. (wtedy) przez propagandę komuchów - ‘zgniłego zachodu’.

Powodowało to zmiany w umysłach młodych (także moim) - przyczyniły się do mniejszego lub większego oporu tychże młodych ludzi żyjących w reżimie PRL – do „nieposłuszności” złemu systemowi i miały swój udział w obaleniu komunizmu w naszej ojczyźnie.


KRÓTKO – 
Moim zdaniem ci angielscy deejaye przyczynili się w istotnym stopniu do obalenia systemu komunistycznego w Polsce …

Zaszczepiali bakcyla wolności w naszych umysłach, a potem niektórzy z nas, którzy odważyli się pójść dalej i zostali deejayami w naszej ojczyźnie – propagowali te same wartości popularyzując tu muzykę i kulturę, które dawały powiew / smak wolności w Polsce.
Bo nie godzi się aby było 'do-góry-nogami' czyli z państwowymi odznaczeniami pozostawały komunistyczne 
i czerwone kanalie (vide linki poniżej) zamiast ludzi, którzy rzeczywiście przyczynili się do naszej wolności !!


1/

2/

3/I wrote ‘Open Leter’ to President of Poland to award / decorate deejays of Radio Luxemburg 208 like Tony Prince and Emperor Rosko and other for their contribution to the overthrow of communism in Poland

http://1952yahudeejay1970.blogspot.com/p/16-czerwiec-2016-list-otwarty-deejaya.html

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxJune 16, 2016OPEN LETTER OF DEEJAY TO THE PRESIDENT OF THE POLAND
Dear Mr. President :-)))))

I'm a pioneer deejay who in the early 70s and then build the strength and power of the Polish discotheques and deejays.

Due to my current job historian global discotheques and deejays – who write / save all in giant eBooks - I want you to pay attention and ask to grant appropriate state decorations of several foreign deejas - mainly including the legendary Radio Luxembourg 208.

In my opinion, the work of these deejays (probably partly unconsciously) - but still(!) - has contributed to a large change in thinking / views of many young Poles in those days. Youngs fall In love to pop culture and music that comes from the so-called, (Then) propaganda commies - 'rotten West'.

This resulted in a change in the minds of young people (including me) - have contributed to a greater or lesser resistance of these young people living in the communist regime - to " disobedient" / refusing to obey rules or authority / evil system and have contributed to the fall of communism in our country.

In SHORT -
In my opinion these English deejays contributed significantly to the overthrow of the communist system in Poland ...

Inoculation bug freedom in our minds, and then some of us who dared to go further and were deejays in our country - propagated the same values here popularizing the music and culture, which gave a breath / taste of freedom in Poland.Jan Yahu Pawul
http://1952yahudeejay1970.blogspot.com/Postscriptum
- vide - http://dyskoteki-deejaye-prl.blogspot.com/p/blog-page_16.html
            https://www.facebook.com/groups/1652248425019294/

PRZYSZŁA ODPOWIEDŹ

... kliknij w foto aby powiekszyć ...
Z powyższego pisma wynika jasno, że zasłużeni dla obalania komuny w Polsce angielscy deejaye z Radio Luxembourg 208 nie dostaną od Polski i polskiego narodu godnych odznaczeń państwowych. 

Dlaczego ?  To proste ...

Ja biedny i stary deejay, który doskonale o tym fakcie / znaczeniu dla naszej historii tych paru angielskich deejayów wie, bo sam osobiście dzięki nim stał się w końcówce lat '60 większym wrogiem komuny, a jednocześnie oddanym fanem pop-kultury zachodu, nic w sprawie nie może ! 

Burzyłem komunę po swojemu, "zatruwając" (masowo) umysły młodych sympatią / fascynacją do muzyki, kultury, sposobu bycia i życia tzw. "zachodu". Sciągałem tysiącami płyty gramofonowe z USA i UK - rozpowszechniając je pośród deejayów i melomanów.

Lokalna SB-ecja prześladowała mnie za to, konfiskowała płyty, czasopisma i książki z USA, groziła i przeszkadzała w życiu. Gdyby wiedzieli o moich ówczesnych artykułach o polskich dyskotekach i Polsce publikowanych szeroko w USA i UK: http://disco-yahupawul.blogspot.com/  to pewnie dawno leżałbym na dnie jakiejś rzeki czy jeziora z przywiązanym do szyi betonem. 

Póki co jednak byłem dla nich za mało szkodliwy bo nie zdawali sobie sprawy w swej głupocie i zacofaniu (dzięki Bogu!) z zasięgu / wpływu na umysły młodych tego co 'YAHUDEEJAY' i inni robili w dyskotekach ... 

Cytowane powyżej pismo / odpowiedź Prezydenta RP podaje kto i co w tej sprawie może. Wynika z tego wszystkiego, że pozostanie tak jak jest - czyli pupilki i kolaboranci PRL-komuny tacy jak Franciszek Walicki*, Adam Halber*, Janusz Kondratowicz*, Jan Poprawa*, itp. będą posiadaczami narodowych odznaczeń - nadanych im przez poprzednich Prezydentów. Natomiast ci, którzy psuli ich "komusze robótki" takowych odznaczeń nigdy od narodu polskiego / Prezydenta - nie otrzymają. Nikt poza tym nie anuluje im ważnych odznaczeń państwowych z czasów PRL !!


PostScriptum

... na stronie Przydenta RP znalazłem takie słowa pod takim linkiem:
http://www.prezydent.pl/prezydent/kompetencje/ordery-i-odznaczenia/

"Ordery i odznaczenia nadaje Prezydent RP z własnej inicjatywy lub na wniosek" - tych wymienionych w powyższym piśmie ...


Oto / o taką "własną inicjatywę" Prezydenta właśnie mi chodzi, a nie odbijanie piłeczki czyli innymi słowy - 'idź sobie do diabła stary deejayu' wraz z tymi twoimi legendami z Radio Luxembourg 208 !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
adam halber (okrutny szkodnik usłużny wobec komunistycznego reżimu)

franciszek walicki (okrutny szkodnik usłużny wobec komunistycznego reżimu)

janusz kondratowicz (okrutny szkodnik usłużny wobec komunistycznego reżimu)

jan poprawa (okrutny szkodnik usłużny wobec komunistycznego reżimu)
[ pisałem o nim tu w dalszej części artykułu ]
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz