wtorek, 22 maja 2012

The most prominent among Polish deejays without false modesty /// Najwybitniejszy pośród polskich deejayów bez fałszywej skromności
pod tym linkiem można znaleźć linki z polskiej prasy dezinformujące czytelników o historii dyskotek w Polsce - autorzy nie znają historii jeno szerzą popłuczyny 'prl' propagandy na ten temat !!

https://autor-pisarz.blogspot.com/p/blog-page_28.html


Dear Reader…
If you find a link or other flaw on this or any other blog of mine 
that does not work - let me know - I'll fix it :-)

------------------------------------------------------------------------

Czytelniku szanowny …
Jeżeli znajdziesz na tym lub innym moim blogu link lub inny mankament, 
który nie działa - daj znać – naprawię to :-)

**
Niebawem dwie książki o moim ponad 70-letnim życiu na Dolnym i Górnym Śląsku oraz w UK i USA - o tym co widziałem, co słyszałem, koło czego byłem blisko albo brałem udział:
1.) 
https://slazak-gorlol-wulec-krojcok-werbus.blogspot.com/
2.) https://januszek-dzierzoniow-reichenbach.blogspot.com

... kliknij w foto aby powiększyć ...
   

!! Best, largest / biggest eBook about disco and DJ history ever !!

About 2000 text pages to read (unique interviews 
with creators / innovators of disco / DJ, articles, etc.)

A few thousand of pictures and scans (many of them no other sources)
- over 13.000 files / 400 folders / 4GB INCREDIBLE(!!) content:

- disco history told by its ’70 creators, innovators, orginators
- over 130 interviews of DJ's, artists, producers, journalists, etc.
- you can buy this UNIQUE eBook on this blog by author contact :-) ---------------->>


The difference between ignorance and awareness is wisdom
We don't know where we are going unless we know where we've been
Without that knowledge... history is gone with the wind

Deejay like me deserve all gratitude and compensation for the harm / LIVE RISK suffered --- special awards of American Music Industry as same as USA administration
--- my bio below and in my books:

"YAHUDEEJAY - trampled dreams" - polish disco & deejay history in English:

"Silent Records" - worlwide disco & deejay history in English

"Discjockey" - polish disco & deejay history in Polish
 
BUT real industry and administration not crooks / pretenders as this luis orellana / 'legends of vinyl' (link below) and bunch of idiots around him - supported by some full stupid disco era artists, deejays, etc. !!


see – they have published story and interview with me in Paris -

-----------------------------------------------------------------------

zobacz – opublikowali historię i wywiad ze mną w Paryżu –

https://funkypearls.radio/jan-pawul-le-heros-deejay-qui-a-brave-le-rideau-de-fer-pour-revolutionner-la-disco-en-pologne/


zobacz / check this:

https://www.facebook.com/groups/1652248425019294 


... click to play ...Tony Hadland - UK top disco deejay of '70
writes about me in his book ...

https://1952yahudeejay1970.blogspot.com/p/tony-hadland-write-about-me-in-his-book.html


This is another Disco / DJ history book where author (this time - Alan Lawrie) write about me very early ’70 deejay from Poland.

https://books-dj-disco.blogspot.com/p/this-isanother-disco-dj-history-book.html

by the way --->

my political asylum - LA, USA 1989
https://1952yahudeejay1970.blogspot.com/p/blog-page_3.html


... over 70 blogs author - red by over 2.612.000 readers worldwide ...
_____________________________________________________
check them all under below link:!! No one of worldwide DJs risked its life to play USA-R&B-Dance music in '70  
as YahuDeej@y did !! Most persecuted DJ in '70 communist regime Poland !!

DISCOTHEQUE / DEEJAY HISTORY PROFESSOR‘deejays aren't great because of their technique,
they are great because of their passion.’   Yahu Pawul... ja - Jan Pawul - Ślązak narodowości polskiej !!


 

DEEJAY COLLECTION FOR SALE !! :-))))))))

CHECK / KLICK 
LINK BELOW TO MY OFFER  
DISCO / DJ EXTREMELY UNIQUE 
AND RARE MEMORABILIA FOR SALEa to poniżej to jest skrótowo - zarys mojej biografii / najważniejsze fakty

and this below is a brief - an outline of my biography / Key Facts 


Deejay pionier od 1970 roku - budujący polskie dyskoteki i deejaystwo w latach głębokiej komuny kiedy to władze PRL prześladowały go za jego zagraniczne kontakty, masową korespondencję, itp.

W latach ’70 i ’80 Yahu był wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez MO, ORMO i SB na okoliczność (jak to pokracznie określano) 


“propagowania wykolejonych i wrogich socjalistycznej ojczyźnie imperialistycznych sztuczek mających na celu odciągniecie polskiej młodzieży od nauki i pracy dla socjalistycznej ojczyzny”

Konfiskowano mu promocyjne płyty przysyłane przez firmy fonograficzne z USA i UK

Krajowa Rada Prezenterów Dyskotek - KRPD (organizacja stworzona przez komuchy celem prześladowania wolnych(!) deejayów), a skaładająca się w większości z tzw. zweryfikowanych prezenterów czyli posłusznych komunie deejayskich prostytutek – ZAKAZAŁA MU PRACY W DYSKOTEKACH NA TERENIE PRL !!!  To był szczyt prześladowań i poniewierania uczciwego człowieka, wiernego idei zawodu deejaya i nowej idei rodzących się dyskotek.

* Deejay pioneer since 1970 - Polish builders discos and deejay in the commune deep years when the communist authorities of persecuting him for his foreign relations, mass communications, etc.

Between '70 and '80 was repeatedly Yahu stopped and interrogated by the Political Secret Police the fact (as determined grotesque)


-"Promote the misguided and hostile to the socialist homeland imperialist tricks aimed at pulling the Polish youth from school and work for the socialist fatherland"

Communists confiscated his promotional 7", 12", LP's sent by record companies from the U.S. and UK. National Board Presenters Disco - KRPD (an opressive organization created by the commies to the persecution of free (!) deejays) and including in most of the so-called verified presenters or obedient communion deejays prostitutes - forbade him to WORK IN PRL (communist Poland) discos! This was the peak of persecution honest man, faithful and deejay profession drives the idea of a new emerging clubs.

_______________________________________________


* Finalista Pierwszego Ogólnopolskiego Turnieju Prezenterów Dyskotek w 1973 roku – dzisiaj zaliczany do bardzo wąskiego grona legendarnych polskich deejayów

* First National Tournament Finalist Presenters Discotheque in 1973 - today belongs to a very narrow group (a very few) of legendary Polish deejays* W 1975 roku dostąpił zaszczytu (jako jedyny Polak !) honorowego członkostwa NADD (PIERWSZE(!) - Narodowe Stowarzyszenie Discjockeyów USA) organizacji, której prezesem był Robert J. Casey

* In 1975, he had the honor (the only Pole!) Honorary membership of NADD (FIRST (!) - National Association of Discjockeys USA) organization, whose president was Robert J. Casey* Również w 1975 roku dostąpił zaszczytu (jako jedyny Polak !) honorowego członkostwa NADJ (PIERWSZE(!) - Narodowe Stowarzyszenie Discjockeyów Wielkiej Brytanii) organizacji, której prezesem był Ben Cree

* Also in 1975, had the honor (the only Pole!) Honorary membership NADJA (FIRST (!) - National Association of Discjockeys UK) organization, whose chairman was Ben Cree* W roku 1982 został członkiem (jako jedyny Polak !) ekskluzywnego Inter City Soul Club UK - prezesem, którego był Tom Scott.

* In 1982 he became a member (the only Pole!) Exclusive Inter City Soul Club Guide - the president, which was Tom Scott.* Również w 1982 został członkiem (jako jedyny Polak !) innego ekskluzywnego klubu, a mianowicie Disco & Club News UK - prezesem, którego był Jerry Gilbert

* Also in 1982 he became a member (the only Pole!) Of another exclusive club, namely, Disco & Club News Guide - the president, which was Jerry Gilbert

* bohater wielu artykułów publikowanych w prasie muzycznej i dyskotekowej w USA i UK

* The 'hero' of many articles published in newspapers and disco music in the U.S. and UK

* marzec 1989 - marzec 1990 pobyt, praca oraz nauka w klubach oraz firmach płytowych w New York City, Los Angeles i Seattle

* March 1989 - March 1990 stay, work and learn in clubs and record companies in New York City, Los Angeles and Seattle

* pisarz, autor setek artykułów publikowanych we wszystkich polskich i paru zagranicznych pismach muzycznych i dyskotekowych

* Author of hundreds of articles published in all Polish and a few foreign disco magazines / newspapers

* jedyny polski deejay - członek DJ Hall of Fame czyli członek Panteonu Najbardziej Znaczących i Zasłużonych Deejayów Świata

* Only Polish deejay - a member of the DJ Hall of Fame or a member of the Pantheon Most Significant and Meritorious World Deejays  (see links above)

* jego unikalna strona internetowa (już nie istniejąca)  www.djsportal.com – największa i najlepsza na świecie strona poświęcona historii dyskotek i deejayów (ponad 300 artykułów)

* Its unique website (no longer existed) www.djsportal.com - the biggest and world's best website dedicated to the history of disco and deejays (over 300 articles)

* profile na Myspace i Facebook zawierające nazwiska (kilkaset) najznamienitszych gwiazd muzyki i dyskotek w sekcji o tytule - PRZYJACIELE

* Profiles on MySpace and Facebook with names (several hundred), the most prominent music stars and dance clubs in the section entitled - FRIENDS

* pierwszy i jedyny członek honorowy DJ Union – Polska (Stowarzyszenie Polskich Deejayów)
W 2012 roku oddał / zwrócił (niczem The Beatles zwrócili niegdyś 'Królowej Anglii' order Imperium Brytyjskiego :-)) członkostwo w geście zdecydowanego protestu przeciwko złym metodom działania stowarzyszenia i zbytnie nawiązywanie stowarzyszenia do tego, że niby jest ono kontynuatorem organizacji PSPM zrzeszającej deejayów w czasach PRL czyli zwyrodniałej komuny, która zbyt często i zbyt dużo oraz długo niszczyła prawdziwe dyskoteki i deejayów w Polsce !!

czytaj więcej pod tym linkiem:

http://dj-union-poland.blogspot.com/p/dj-union-kontra-yahu-pawul-czyli.html

 

* First and only honorary member of the DJ Union - Poland (Polish Deejays Association)
In 2012 he gave back / returned (similar way The Beatles gave back / returned the Queen of England - OBE :-)) membership in a strong gesture of protest against the wrong methods of operation of the association and  too much propaganda that it is successor organization of communist uniting deejays name PSPM in PRL (communist Poland oppressive regime) degenerates which / whose by many years of activity destroyed true discos and deejays in Poland!
... click on the pix to enlarge ...Tak (foto powyżej) traktowali mnie obcy, poza moją ojczyzną Polską - a jak traktowali mnie Polacy za moje osiągnięcia takie jak te uwiecznione na powyższych fotkach - pokazuje poniższy dokument / ZAKAZ(!) 

- szerzej czytaj tu:

 http://1952yahudeejay1970.blogspot.co.uk/p/zakaz-pracy-dla-deejaya-jestem-jedynym.html
... click on the pix to enlarge ...
... kliknij w foto aby powiekszyć ...


WIELKI HONOR I ZASZCZYT ...

YAHU PAWUL to także polski deejay któremu zaufały instytucje egzekwujące prawo w Polsce ! Yahu dostąpił zaszczytu (jako jedyny polski deejay - nikomu innemu nie złożono takiej propozycji) reprezentowania STOART jako inspektor d/s naruszeń ustawy o prawie autorskim. Wszystkie pirackie i łamiące latami prawo dyskoteki ze Śląska (MAX PATOLOGIA!) wyprowadził na drogę legalności. Przestali łamać prawo i teraz w zębach zanoszą należne zagranicznym artystom tantiemy kiedy trzeba i gdzie trzeba - kilkaset tysięcy złotych każdego roku. Przy okazji na drogę prawa powróciło też paru deejayów frajerów i piratów kradnących i eksploatujących publicznie muzykę !!

Dzięki odważnemu i zdecydowanemu inspektorowi Yahu Pawul - Polska branża dyskotekowa powraca z zacofania i ciemnogrodu prawnego na drogę pełnej legalności i przestrzegania prawa !


Yahu Pawul Polish deejay is also trusted by law enforcement institutions in Poland! Yahu had the honor (as the only Polish deejay - no one else made such a proposal) represent STOART as an inspector against violations of the Copyright Act. All the pirate and violate the right disco years from Silesia - south of Poland led on the path of legality. They stopped to break the law and now they carry in their teeth due to foreign artists royalties when and where you need - a few hundred thousand each year. By the way, the law has returned a few deejays nerds and pirates stealing and exploiting publicly music!

With bold and decisive inspector Yahu Pawul - Polish industry disco is back with backwardness legal on the road full of legality and respect for the law!Yahu Pawul to także wybitny historyk dyskotek i deejayów pisarz i publicysta cieszący się uznaniem całego świata - posiadający ogromną ilość międzynarodowych kontaktów. Yahu drukował swoje artykuły we wszystkich polskich pismach dyskotekowych / deejayskich i muzycznych. Sporo też opublikował w pismach zagranicznych.

Jego strona www.djsportal.com (już nie działa) to była największa i najlepsza na świecie strona o historii dyskotek i deejayów - niedościgniony wzór dla konkurencji - ponad 300 wywiadów, artykułów i tysiące unikalnych fotografii - gwiazd i ikon ery disco !!!


Yahu Pawul is also a prominent historian and discos + deejays writer and journalist respected around the world - having a huge amount of international contacts. Yahu articles printed in all the writings of Polish disco / deejay and music media. A lot also published in foreign newspapers.

His website  www.djsportal.com  (not existed longer) was the largest and world's best site about the history of disco and deejays - more than 300 interviews, articles and thousands of unique photographs - the stars and icons of the disco era!
Zaplanował i zorganizował program - słowem - rozkręcił swego czasu dyskotekę, która stała się na krótko najlepszą dyskoteką w Polsce i jedną z najlepszych (wtedy!! - 2003 / 2004) w Europie. Program składał się z występów najznamienitszych w owym czasie, a sprowadzanych przez niego osobiście największych gwiazd muzyki tanecznej :-)
-----------------------------------------------
Planned and organized the program - in a word - got under way at one time a disco / club, which was briefly the best disco / club in Poland and one of the best (that time!! - 2003 / 2004) in Europe. The program consisted of the finest performances of the time, and I personally brought the biggest stars of dance music :-) DORADZAMY TAKŻE ZOBACZYĆ MATERIAŁ SPOD TEGO LINKA 
(check this link also): 

OPOWIEŚĆ MANAGERA O LEGENDARNEJ DYSKOTECE
  ... wielce pouczający materiał - w szczególności dla właścicieli dyskotek ...
___________________________________

Yahu Pawul to również polski deejay(!!) uwidoczniony szeroko w całym światowym internecie, który cieszy się przyjaźnią poparciem i współpracą z najwybitniejszymi artystami, deejayami, producentami, dziennikarzami, etc. !!

Niepodważalnym dowodem pozycji Yahu w świecie muzyki
i showbiznesu są jego profile na Facebook i MySpace:

Yahu Pawul is also Polish deejay (!) visualized in the whole world wide web, which enjoys the support of friendship and cooperation with the most prominent artists, deejays, producers, journalists, etc. !

Undeniable proof Yahu position in the world of music 
and show business are his profiles on Facebook and MySpace:


(ponownie - kilkaset(!!) znamienitych przyjaciół i współpracowników)
(Again - a few hundred (!) Of distinguished friends and colleagues)


Tony Bruno - NYC & Los Angeles Media
++  yahu70@gmail.com


!! MORE ABOUT YAHU ...

anyone can help in access to such disco era press please ? 
---- I'm interested original issues as same as scan copies ...

 


CZYTAJ TAKŻE:
Jan Yahu Pawul - YahuDeej@y w zagranicznej prasie !

NASZA HISTORIA - (... krzywdy ocalone od zapomnienia)
Czytaj szerzej o moich komunistycznych prześladowcach z czasów reżimu 'prl': 
http://autor-pisarz.blogspot.com/p/casus-adam-halber-czyli-ohydne-prl.html... CLICK ON THE PIX TO ENLARGE ...


read more about above awards:


posłuchaj:

"Discjockey" - polish disco & deejay history in polish
http://discjockey-discjockey.blogspot.com/


+ ORAZ +
POSŁUCHAJ:

1.)
https://soundcloud.com/yahudeejay/disco-polo

2.)
https://soundcloud.com/yahudeejay/dj-do-prezydenta

Jan ‘yahu’ Pawul – yahudeejay
disco & DJ history guard, writer, HISTORIAN …
old polish disco deejay (70), one of the very first disco-DJs (1970) on planet Earth 
DJ who serious risked his life to play / popularize USA music when deep communist regime in '70 Poland 
http://1952yahudeejay1970.blogspot.com/

   

!! Best, largest / biggest eBook about disco and DJ history ever !!

About 2000 text pages to read (unique interviews 
with creators / innovators of disco / DJ, articles, etc.)

A few thousand of pictures and scans (many of them no other sources)
- over 13.000 files / 400 folders / 4GB INCREDIBLE(!!) content:

- disco history told by its ’70 creators, innovators, originators
- over 130 interviews of DJ's, artists, producers, journalists, etc.
- you can buy this UNIQUE eBook on eBay :-) -------------------------->>

The difference between ignorance and awareness is wisdom
We don't know where we are going unless we know where we've been
Without that knowledge... history is gone with the wind
!! BEST - Disco & DJ history eBooks !! 

Fact is - these are best books / documents about '70 disco & DJ history ever - because 
of memories of real disco era DJs / real discotheque innovators and pioneers !! 

The best and biggest ever (among other) Disco & DJ history books - disco history told by its ’70 creators - you can buy this UNIQUE eBooks at me


... click on the pix to enlarge ...

UNIQUE DISCO & DJ HISTORY LECTURES
UNIKALNE WYKŁADY Z HISTORII DYSKOTEK I DEEJAYÓW... in english:

... po polsku* an real first generation disco pioneer discjockey

author / disco & DJ historian... better !! 
- I was a DJ in early '70 
- before there were NO discotheques even 
and disco DJ profession :-))))    still care about real disco & DJ history   
the orginator
the innovator
a real disco DJ pioneer
Jan *yahudeejay* PawulI DO SERIOUS WARN AGAINST !! 

USA crooks / swindlers name 'legends of vinyl' 
http://www.legendsofvinyl.com/ 
- whose create false Disco & DJ history
- false and fake 'DJ Hall of Fame' 


"DISCO DJ" behind 'Iron Curtain' - '70 communist era Poland - potential 'Oscar' movie !! :-))))) ->> http://yahu-deejay.blogspot.com/

... based on the book DISCJOCKEY - trampled dreams: - pierwszy DJ na Śląsku / jeden z kilku najpierwszych w Polsce w 1970 roku


- jednocześnie !!! :-))))))
manager dyskotek, deejayów, klubów muzycznych i artystów … 

- jako PIERWSZY - sprowadził do Polski wiele sławnych gwiazd dance !!
DISCJOCKEY
... zdeptane marzenia ...

+ pierwsi polscy deejaye disco


eKsiążka o niezwykle pełnej i niepublikowanej dotychczas, ohydnej 
polskiej disco & deejay historii / prawdzie z czasów komuszego-PRL - książka bardzo niewygodna dla wielu posłusznych komunie deejay- prostytutek i kolaborantów ... ... kliknij w foto aby powiększyć ...Napisałem pierwszą i póki co jedyną w Polsce, niezwykle unikalną oraz bardzo, ALE TO BARDZO OBSZERNĄ (!!) książkę o historii polskich dyskotek i deejayów – opartą na moich przeżyciach oraz doświadczeniach jak również wywiadach z innymi pionierami dyskotek i zawodu deejaya w Polsce + zdobytych przez lata materiałach.

Po otrzymaniu zapłaty przesyłam DVD+R z zawartą na nim książką na wskazany adres.

 Książka zawiera między innymi:

* treść opisującą moje przeżycia jako deejaya - przez ponad 40 lat – począwszy od 1970 roku (178 stron tekstu)

* wywiady z innymi deejayami pionierami zawodu z lat ’70 i ‘80 (ponad 20 wywiadów! - ponad 170 stron tekstu)

* ogromną ilość historycznych fotografii

* skany komunistycznych dokumentów takich jak:

- słynny i ukrywany przez kilkadziesiąt lat „Raport o Stanie dyskotek dla władz PRL” napisany przez  Franciszka Walickiego

- przeróżne dokumenty komunistycznej organizacji o nazwie ‘Krajowa Rada Prezenterów Dyskotek’ – KRPD) narzuconej polskim deejayom przez karierowiczów z naszego, ówczesnego środowiska oraz władze PRL celem nadzoru / kontroli oraz politycznego ukierunkowania = prześladowania nieposłusznych deejayów

 - liczne materiały o słynnych i niespotykanych nigdzie na świecie komunistycznych ‘weryfikacjach’ polskich deejayów

- moje liczne, edukujące artykuły na temat historii dyskotek i deejayów oraz artystach i innych zjawiskach związanych z dyskotekami i przemysłem muzycznym

 - liczne skany przeróżnych artykułów prasowych (polskich i zagranicznych) z lat ’70 i ’80 powiązanych z tematem dyskotek i deejayów

***

Pomimo, że jest to tak obszerny materiał / książka - to i tak w moim archiwum znajduje się ze 100-razy więcej materiałów na temat historii dyskotek i deejayów, głównie tej światowej (po angielsku) bo historia polska to maleńki procencik tego co działo się na świecie :-)))))) - a co pojawi się niebawem w innej mojej książce w języku angielskim ...

zobacz też informacje o innej książce opisującej w unikalny sposób 
(bo poprzez wywiady z pionierami) 
światową historię dyskotek i deejayów (po angielsku):
check also ... click on the pix to enlarge ...


PROBABLY BEST BOOK EVER 
- ABOUT DISCO & DEEJAY HISTORY !! 
- - - >>

who is in the book you may see here:


more books:


check my new book: Deejays.

or buy here: 


DEEJAY COLLECTION FOR SALE !! :-))))))))

CHECK / KLICK 
LINK BELOW TO MY OFFER  
DISCO / DJ EXTREMELY UNIQUE 
AND RARE MEMORABILIA FOR SALE


zobacz na YouTube / / / check on YouTube also:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////if you are interested access to huge / wide / large / real disco and deejay history ... 

- CONTACT US :-))))))))))) 

pawul70@gmail.com


Yahu Pawul
disco historian and biggest disco / deejay history archive worldwide


///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
***

posłuchajcie moich programów nagranych kilka lat temu :-))))))

check my old radio show x 4:
https://www.mixcloud.com/yahupawul/


… old radio show x 4 …

1/

2/

3/

4/... click on the pix to enlarge ...autor:

check my blogs under those links:

Jan Yahu Pawul - YahuDeej@y w zagranicznej prasie !

swego czasu pracowałem na rzecz legalnej fonografii w Polscepublikujemy niniejszym materiał / informacje o wybitnym polskim deejayu i historyku światowych dyskotek - twórcy unikalnej strony internetowej - Nr 1 na świecie(!!) poświęconej historii dyskotek i deejayów:

We publish this material / informations about outstanding Polish historian, deejay - the creator of a unique website - No. 1 in the world (!) on the history of discos and deejays:

YAHU PAWUL to jedyny polski deejay, który dostąpił największego honoru i zaszczytu jaki może spotkać w pełni profesjonalnego deejaya - czyli członkostwo światowego

Yahu Pawul is the only Polish deejay, who attained the greatest honor and privilege that can fully meet a professional deejay - a global membership of:

Disco Pioneers Hall of Fame !!


Jan Pawul - better known worldwide as Yahu Pawul creator and editor of  http://books-dj-disco.blogspot.com/  - No 1 disco and deejay history website worldwide (no longer exist because whole valuable, history material is in my books now), known as Yahudeejay also - is our very special member, because of his hero deejay career behind Iron Curtain very communist country in '70 - Poland.

Yahu all his life was against communists and all polish deejays and organisations (KRPD), verifications, etc. which / whose did collaboration with communist opressive regime !! Yahudeejay as no one else in Poland popularized USA - R&B / Soul / Funky - Disco music, artists, producers and culture - what was BIG freedom risk in '70 communist era in Poland - and what is his small  / very private WAR / action against communism and their agents.

Yahu did propagate and popularize anti-communist - USA - disco culture, music and style of life - and did help this way in fact a little bit in communism fall down in Poland 1989 as we know of the new history of Poland - Lech Walensa, Solidarity, etc.

Tony Bruno - NYC & LA media
... and I write you more ...To be a disco DJ and play american music here in Poland when communist time - was real life risk for me. Not so much pleasure and good bizz as for west / free world DJs !!

Secret political Police (SB) killed many people for smallest reason. Why I'm alive ? Well maybe I'm lucky or God saved me of His reason and way ?  - - ->> or they (SB) thought (because lack of knowledge, informations, etc.) DJ work not any danger for communism ... But today we know DJs work and discos changed some / many young Poles mind and they fall in love to other style of life than communists want for them :-)))))

Anyway Americans (USA President, Music Bizz, Media, Record Companies, DJ's, etc.) should give me special award and serious FUND for all I did for spread, popularize american music, culture and style of life in Poland and put my small brick to build freedom here - same what Mr. Walensa did but he did much bigger size / scale ofcourse.

Place for my name in any 'DJ Hall of Fame' is nothing compare to what I deserve in fact / in real !! 

Marty Angelo - real and true 'DJ Hall of Fame' creator understand above perfect way !!

I not deserve to be treat as piece of sh*t instead of to honor me best possible way if I'm still alive (72) ...
-------------------------------------------------
Oh well - who cares any old polish man, former disco deejay :-)))))


vide - - vide - - vide - - vide:


the only, real and true - FIRST EVER - DJ Hall of Fame: Jan ‘yahudeejay’ Pawul is the only Polish deejay to be a member 
of the first and original ‘DJ Hall of Fame’ donated and still lives 
within the USA Library of Congress (LOC).(pod literami 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)
(at / under letters 'J' + 'Y' - Jan Yahu Pawul / Yahu Pawul)

This is original / first Disco DJ Hall of Fame created by very disco and DJ pioneer Marty Angelo. 

Marty gave (his life mistake) part of the rights to person name - Luis Mario Orellana and his something name 'legends of vinyl - LOV' 
whose changed illegal / criminal way original 'Hall' removed my name of the list and create fake / FALSE disco & DJ history !! 

Interesting FACT is that this 'Orellana' not on the original list of 'Disco DJ Hall of Fame' - below :-)))))... click on the pix to enlarge ...

'DJ Hall of Fame' crated by Marty is UNTOCHABLE 
- this is 'saint' document of disco & DJ historysprawdź nasze najnowsze internetowe "Baby"
- czyli blog oparty na książce napisanej przez Yahu Pawul:
check our newest "Baby" - we mean blog based on Yahu Pawul book:

POWYŻSZY LINK DO BLOGA - TO  /  ABOVE LINK TO BLOG - IS:
(pozycja nr 5 w wyszukiwarce Google - pośród 8.000.000 innych / podobnych linków)
(number 5 in Google search machine among 8.000.000 other / similar links)
Check this *DISCO HALL OF FAME:CZYTAJ:
"SilverClub Story" - pełna i prawdziwa opowieść
o legendarnej dyskotece z Bielska Białej spisana przez jej managera 

http://silverclub-bielsko-biala.blogspot.com 

DISCOTHEQUE AND DEEJAY STORY
- potential ‘Oscar’ movie idea !!  :-))))
-----------------------------------------------------------

* DISCJOCKEY *
Trampled  Dreams

(behind the 'iron curtain' story)

check details:
http://yahu-deejay.blogspot.com/


POSIADAM ARCHIWALNE SETY DEEJAYSKIE
Z POCZĄTKU LAT '70  !!

I OWN EARLY '70, ARCHIVE DEEJAY SETS 
Jestem szczęśliwym właścicielem (raczej jedynym w całej, wielkiej Polsce :-) paru niesamowitych dokumentów dźwiękowych sprzed lat.

Posiadam mianowicie sety deejayskie z początku lat '70 nagrane live w dyskotekach i radiostacjach USA, UK, itp.

------------------------------------------------------

I bought them a few years ago of NYC pioneer deejay (very first wave) - Barry Lederer RIP - some of his reel tapes transfered for digital.
Very unique disco pioneer deejays sets  :-) 

----------------------------------------------------------------------

LIVE SETS OF THE BEST ’70 DISCOTHEQUE PIONEER DEEJAYS
oto deejaye których sety posiadam:

Roy Thode, Tom Savarese, Jim Burgess, John ‘jellybean’ Benitez, Alan Dodd, Robbie Leslie, Bobby Vitteriti, Kevin Burke, Vincent Carleo, Jonathan Fearing, Danae Jacovidis, Michael Fireman, Phil Alexion, Jimmy Stuard, Lary Sanders, Barry Lederer and maybe few more ...


 


‘INTRODUCTION’
AS THE DETROIT EMERALDS ONCE SAID "YOU WANT IT – YOU GOT IT" SOME MANY READERS HAVE INQUIRED ABOUT THE MUSIC ON THE ACTUAL AND UNIQUE PIONEER DEEJAYS FROM THE very early SEVENTIES.

FINALLY YOUR DJSPORTAL WEBSITE HAS SECURED EXCLUSIVE MUSIC FROM A PRIVATE SOURCE OF SUCH LIVE SETS BY: Roy Thode, Tom Savarese, Jim Burgess, John ‘jellybean’ Benitez, Alan Dodd, Robbie Leslie, Bobby Vitteriti, Kevin Burke, Vincent Carleo, Jonathan Fearing, Danae Jacovidis, Michael Fireman, Phil Alexion, Jimmy Stuard, Lary Sanders, Barry Lederer and maybe few more ...

WE ALREADY HAVE THEM FOR YOU (15-30-60 minutes – about).

DANCE ON !!! OR JUST LISTEN

- Yahu Pawul [yahudeejay] - disco historian

If you’re interested – contact us at: pawul70@gmail.compublikacja historyczna o ludziach,
organizacjach, itp. szkodliwych tworach 
działających na terenie Polski w latach '70 i '80CZYTAJ NOWY REWELACYJNY BLOG - PIERWSZY I JEDYNY(!) POLSKI BLOG O HISTORII NASZYCH DYSKOTEK I DEEJAYÓW Z LAT '70 I '80 W PRL!!

[...] "Weryfikacje dla prezenterów dyskotekowych" w Polsce były tym samym czym dla prasy, literatury czy filmu była CENZURA! Było to niezwykle ohydne komusze narzędzie nadzoru i prześladowania deejayów [...]

[...] "krajowa rada prezenterów dyskotek (KRPD) - komunistyczna organizacja prześladowcza - kontrolująca i sterująca większością polskich deejayów lat '70 i '80 - w bliskiej kolaboracji z kilkoma kablujacymi deejayami ze Śląska - wydała podstępny i przeohydny zakaz pracy dla jednego ze śląskich deejayów (Yahu Pawul [ yahudeejay ] ) za to, że współpracował z tzw. imperialistycznym, wrogim komunie, zachodem, a nie KRPD - natomiast szef tej organizacji, niejaki Adam Halber zaatakował tego deejaya osobiście w ówczesnej komunistycznej prasie, proponując zabieranie mu z urzędu płyt posyłanych na jego adres masowo z wytwórni płytowych z USA i UK, etc." [...]

[...] "Franciszek Walicki i jemu podobni gonzowie ówczesnych dyskotek szerzyli ściemę jakoby dyskoteka z Sopotu z 1970 roku o nazwie "Musicorama" była pierwszą dyskoteką w Polsce. Jest to max / total ściema i fałszerstwo historyczne, ponieważ i deejaye i dyskoteki istnieli w Polsce przed ową "Musicoramą" [...]

[...] "We wczesnych latach '80 Franciszek Walicki napisał specjalny 'DONOS' - nazwany w ramach ściemy zmyłkowo -  "Raport o Polskich Dyskotekach i Deejayach dla Władz PRL. Po co, dlaczego - co ten dokument zawierał nikt nie wie. Zniknął, zaginął, kamień w wodę." [...] 

VIDE PEŁNE WERSJE ARTYKUŁÓW NA:
_________________________
cdn.DISCO LADY 
- perfect symbol of beautiful '70 disco years ...

disco lady


PRAWA AUTORSKIE / COPYRIGHT

Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione.


PIONIERZY (RIP) DYSKOTEK - z szacunkiem i ku pamięci ... 

(szacunek nie dotyczy komuchów i ich sługusów!!)


... if any of ’70 disco era pioneers want / ever decide send me any of DISCO / DJ historic materials like pictures, press, written memories, etc. - then my address for is:

pawul70@gmail.com

It looks like - I’m the only one who cares DISCO / DJ history very serious, professional way and save all for future generations !! :-))))))


check this blog / idea also:
http://yahu-deejay.blogspot.com/

poznaj też moje blogi:
https://www.blogger.com/profile/17285858304639530388(C) copyright
Proszę przesyłać uwagi, sugestie, propozycje zdjęć i tekstów bezpośrednio na adres:   pawul70@gmail.com                                                                                                        
Autor bloga dołoży wszelkich możliwych starań, aby prezentowane treści były prawdziwe oraz nie naruszały rzeczywistych praw osób trzecich, w tym praw autorskich (jeśli zostaną ujawnione, będą znane). 

Zważywszy jednak jak działa światowy internet, itp. należy brać pod uwagę fakt, że często nie można powyższego zagwarantować. Dlatego błędne informacje – brak autorstwa fotografii, tekstów, dokumentów, itp. ujawnionych na tym blogu nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń bez uprzedniego kontaktu z autorem celem ustalenia faktów, itp. 


**********************************************************

Please send comments, suggestions, photo and text suggestions directly to the following address: pawul70@gmail.com

The author of the blog will make every effort to ensure that the presented content is true
and did not infringe the actual rights of third parties, including copyright (if any disclosed will be known).

However, considering how the global internet works, etc., it should be taken into account that this often cannot be guaranteed. Therefore, incorrect information - the lack of authorship of photos, texts, documents, etc. disclosed on this blog cannot be the basis for any claims without prior contact with the author to establish the facts, etc.